บริการหลังการขาย

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ นโยบายรับประกันสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า หมายถึง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้า ที่บริษัทฯส่งไปถึงผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่บริษัทฯได้บรรยายไว้  รวมถึงบริษัทฯส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือชนิดของกลิ่นที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้ แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

1เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่บริษัทฯส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

ในกรณีสินค้าเสื่อมอายุตามการใช้งาน ชำรุด ฉีก ขาด โดนแสงแดด โดนสารเคมี หรือการกระทำที่ไม่เป็นการนำไปใช้อย่างถูกวิธี จะไม่ครอบคลุมในกรณี

2เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น โดยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว มีขั้นตอนดังนี้
  • ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า
  • หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ
  • หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้ ให้ผู้ซื้อและบริษัทฯ ดำเนินการแจ้งความจำนงขอคืนค่าสินค้ากับทางบริษัทฯ
  • ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนสินค้า
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า และหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด